RODO

Klauzula informacyjna dla klientów

Kliencie,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej: „RODO”, informujemy:

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest „PROFI” Staniek Niemiec spółka jawna, ul. Gorzowska 12, 65-127 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143370, NIP: 9291618642, REGON: 971192654, zwany dalej: „Administratorem”.

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Z Administratorem można się skontaktować pod podanym powyżej adresem, a także drogą elektroniczną pod adresem e-mail salon@twojesolarium.pl lub drogą telefoniczną pod numerem 683257520.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w poniższych celach:

 1. wysłania zapytania przez formularz kontaktowy na platformie, założenia i utrzymywania karty Klienta, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, takich jak: złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. na podstawie niezbędności do zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, świadczenia usług związanych z usługą opalania w solarium oraz sprzedażą produktów, na podstawie niezbędności do wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym do zabezpieczenia środków pieniężnych zgromadzonych na karcie Klienta.

 1. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, tj.:

 1. na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody;
 2. w odniesieniu do działań zmierzających do zawarcia umowy, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną ofertę, po powiadomieniu Administratora o niewybraniu oferty bądź po upływie 2 miesięcy od złożenia oferty w przypadku braku powiadomienia o niewybraniu oferty, dane osobowe związane z tą ofertą, zostaną niezwłocznie usunięte;
 3. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, w szczególności korzystania przez Ciebie z karty Klienta, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy);
 4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
 5. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. w sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych, cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne
  z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2;
 2. do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu – w związku z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w którym to przypadku Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
 4. sprostowania danych,
 5. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 6. ograniczenia przetwarzania danych,
 7. przenoszenia danych w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; możesz też przesłać te dane innemu administratorowi danych.

o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień.

 1. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych Osobowych innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami Twoich danych będą osoby/podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie Twoich danych osobowych w swoim imieniu. Takie podmioty będą przetwarzać Twoje dane osobowe tylko na zlecenie Administratora i tylko zgodnie z jego poleceniami. Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe i prawne. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym na ich własny użytek, a jedynie do realizacji naszych usług.

 1. Czy możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych przez Administratora?

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy Twoje dane osobowe są przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania?

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane osobowe nie są profilowane.

 1. Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.