REGULAMIN PROMOCJI

 

1.

Organizator

                Organizatorem promocji jest PROFI Staniek Niemiec sp. j., właściciel salonu Twoje Solarium z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 12 (KRS: 0000351082, NIP: 9730971844, REGON: 080415612).

 

2.

Czas trwania i miejsce realizacji promocji.

Niniejsza promocja obejmuje okres od 12.11.2017 roku do 31.12.2017 roku w salonie Twoje Solarium, przy ul. Francuskiej 2a w Zielonej Górze.

 

3.

Uczestnictwo w promocji

                Uczestnikami promocji mogą zostać Klienci solarium należącego do PROFI Staniek Niemiec sp. j., czyli osoby fizyczne, którym Organizator na podstawie określonych przez siebie warunków daje możliwość korzystania z ofert promocyjnych i specjalnych w swoich solariach. Osoby takie są zobowiązane do zapoznania się i akceptacji regulaminu Organizatora oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z obowiązujących na terenie RP prawem. Przetwarzane danych osobowych ma na celu realizację uprawnień Klienta wynikających z niniejszej promocji.

4.

Warunki promocji

 

Przystąpienie do promocji następuje poprzez zasilenie karnetu wydanego przez Organizatora  na kwotę 50 zł. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania dodatkowych 10 zł  zasilenia w/w karnetu w prezencie.

5.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 

  1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:

a) osobiście w solarium Organizatora,

b) w formie pisemnej, na adres w/w Organizatora.

  1. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika oraz powód reklamacji i dowód zakupu/zasilenia karnetu (paragon, faktura VAT).
  2. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 10 dni od daty zakończenia promocji.
  3. Reklamacje złożone w terminie określonym w ust. 3 będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
  4. Uczestnik promocji, który złoży reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 21 dni od daty otrzymania reklamacji listem zwykłym na adres Organizatora.

6.

 

                Skorzystanie z zasilenia promocyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem promocji, dostępnym w salonie Twoje Solarium oraz na stronie www.twojesolarium.pl